Téléphone:010-65536928

Fax:010-65536928

Adresse:Beijing City, Chaoyang District Chaoyangmen North Street No. 12 b Tianchen building 1609

供热水方案

Details

社区用热水一般采用集中集热方式,集热器阵列集中布置在层顶。

 

 承压分体机安装示意图:

 

集中集热,集中储热,大型热水工程安装示意图: